Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Definities

 

1.1 Algemene Voorwaarden (hierna te noemen “Voorwaarden”): op alle verkopen via Ropaparati.nl zijn de volgende leverings- en betalingscondities van toepassing. U stemt hiermee in wanneer u een bestelling plaatst;

1.2 Onderneming: Ropaparati.nl (hierna te noemen “Ropa para ti”) is een handelsnaam van Ropa para ti  en is een online winkel die kleding en aanverwante artikelen door “koop op afstand” aanbiedt aan consumenten;

1.3 Consument: een natuurlijke persoon of bedrijf die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

1.4 Overeenkomst: een overeenkomst op afstand tussen Ropa para ti en de consument.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Ropa para ti en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen onderneming en de consument;

2.2 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website Ropaparati.nl zijn deze Voorwaarden steeds van toepassing;

2.3 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden deze voorwaarden via onze website ter beschikking gesteld. Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling, houdt in dat deze voorwaarden zijn aanvaard;

2.4 Van het in deze voorwaarden bepaalde, kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de consument geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.

2.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Ropa para ti erkend.

 

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door Ropa para ti. Ropa para ti is gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd dan wordt dit, met vermelding van reden, binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling kenbaar gemaakt.

 

Artikel 4. Prijzen

4.1 Alle aanbiedingen van Ropa para ti zijn vrijblijvend. Ropa para ti behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

4.2 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn uitgedrukt in euro's, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs via onze website gecommuniceerd.

4.3 Voor verzendingen binnen Nederland worden geen verzendkosten berekend bij bestellingen vanaf €65,00. Bij bestellingen onder dit bedrag berekenen wij €4,95 verzendkosten. Voor verzendingen naar andere landen dan Nederland is de bijdrage in de kosten van verzending en verzekering afhankelijk van het land. Deze kosten worden aan de bestelling toegevoegd, nadat de persoonlijke gegevens zijn ingevoerd tijdens het afronden van de bestelling.

4.4 Ropa para ti kan niet worden gehouden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van invoer-, verschrijvings- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

 

 

Artikel 5. Betalingen

5.1 Betaling geschiedt te allen tijde geheel vooraf.

5.2 Betaling kan worden gedaan op verschillende wijzen zoals hieronder vermeld en aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een consument kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de consument direct een bevestiging per e-mail met daarin vermelding van de totale kosten.

5.2.1 iDeal: als de consument bankiert via internet bij ABN Amro Bank, ASN Bank, ING, Rabobank, SNS Bank, SNS Regio Bank, Van Lanschot, Tridios of KNAB kan de consument via onze website de bestelling op een veilige manier elektronisch betalen. Een elektronische betaling via internet is vergelijkbaar met een PIN-betaling in een winkel. Na het plaatsen van de bestelling, kiest de consument voor de betaalmethode iDeal. De consument volgt dan de procedure die hij/zij gewend is met betalen via internetbankieren. In principe wordt de betaling nog dezelfde werkdag verwerkt.

5.2.2 Credit card: direct en online door middel van credit card betaling (VISA en MasterCard). De betaling wordt online geautoriseerd, zodat de consument direct weet of deze wel of niet wordt goedgekeurd. Voor betalingen met credit card worden géén extra kosten berekend. In principe wordt de betaling nog dezelfde werkdag verwerkt.  

 

5.2.3 Bancontact: consumenten uit België kunnen gebruikmaken van de betaaloptie Bancontact om zo op een vertrouwde manier met een betaalkaart de bestelling te betalen. In principe wordt de betaling nog dezelfde werkdag verwerkt.

5.3 In geval van faillissement of surseance van betaling van de consument (of een aanvraag daartoe), zijn de vorderingen van Ropa para ti onmiddellijk opeisbaar.

5.4 Indien Ropa para ti haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de consument een vast bedrag van 15% van de verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Indien Ropa para ti kan aantonen noodzakelijk hogere kosten te hebben gemaakt, dan komen ook deze voor rekening van de consument.

 

Artikel 6. Levering

6.1 Alle artikelen uit de online winkel zijn uit voorraad leverbaar. Helaas kan het voorkomen dat een artikel onverhoopt niet meer leverbaar is, wij zullen de consument in dat geval zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

6.2 Ropa para ti streeft ernaar alle bestellingen uiterlijk binnen 1 à 2 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden. Dit gebeurt via PostNL naar het bij de bestelling opgegeven afleveradres. Mocht de levertermijn om bepaalde redenen afwijken dan krijgt de consument hiervan een melding in de winkelwagen, bij het kiezen van de betaalmethode en in de bevestiging van de bestelling.

6.3 Overschrijding van genoemde levertijd geeft de consument niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of het niet nakomen van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

6.4 De bestelling moet uiterlijk 30 dagen na opdracht zijn geleverd bij de consument. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de consument daarover tijdig geïnformeerd en heeft de consument het recht de bestelling kosteloos te annuleren. In dat geval zal Klein Kleding voor terugbetaling zorgen. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.

6.5 Levering in gedeelten is toegestaan.

6.6 Aan de leveringsplicht van Ropa para ti zal zijn voldaan zodra de levering is aangeboden.

6.7 In geval van weigering of het niet afhalen van de aangeboden levering komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de zending, geheel voor rekening van de consument.

6.8 Aangeboden producten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist. Het kan echter voorkomen dat er kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen afwijken van de werkelijkheid.

6.9 Ropa para ti is nooit verantwoordelijk voor gevolgschade.

 

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over op de consument, indien de consument al het geen hij/zij schuldig is aan Ropa para ti op grond van de ter zake geleverde producten gesloten overeenkomst(en), heeft voldaan.

 

Artikel 8. Ruilen/retourneren van artikelen

8.1 Wij doen er alles aan om de consument via onze website te informeren over de artikelen. Mocht de consument desondanks een artikel zonder opgave van reden niet wensen af te nemen, dan heeft de consument het recht het product binnen  14 dagen na ontvangst van de bestelling terug te sturen en/of te ruilen voor een ander product. 

 

8.2 Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij/zij het product wenst te behouden. Indien de consument van het recht tot retourneren gebruik maakt, zal deze het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – onbeschadigd en in de originele staat en verpakking aan Ropa para ti retourneren, conform de door Ropa para ti verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

8.3 Ropa para ti accepteert uitsluitend ruilingen/retourneringen waarvoor de instructies zijn gevolgd. Ruilingen en retourneringen die niet binnen de gestelde tijd zijn ontvangen worden niet geaccepteerd.

 

8.4 Voor het retourneren van artikelen vanuit Nederland kan de consument gebruik maken van het bij de bestelling gevoegde antwoordnummer.

 

8.5 Voor het retourneren van artikelen vanuit een ander land dan Nederland kan de consument gebruik maken van het bij de bestelling gevoegde retouradres. De consument verzend het pakket via een pakketdienst naar keuze. De verzendkosten voor deze retourzending zijn voor de rekening van de consument.

 

8.6 Heeft de consument verzendkosten betaald, zoals genoemd in artikel 4.3, en stuurt de consument de gehele bestelling retour; dan heeft de consument recht op teruggave van deze verzendkosten.

 

8.7 De retourzending zal na ontvangst van de goederen per e-mail worden bevestigd. Het aankoopbedrag van de retourzending, min de portokosten, stort Ropa para ti  binnen 10 werkdagen terug op de rekening waarvan het bedrag afkomstig is.

 

 

 

Artikel 9. Klachten

Klachten met betrekking tot levering en/of kwaliteit van de bestelling.

9.1 Ropa para ti doet er alles aan om een perfect product te leveren. Na ontvangst van de bestelling dient de consument de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk aan Ropa para ti te melden. Mocht een kledingstuk niet geleverd zijn conform de bestelling of niet voldoen aan de omschrijving op onze website, dan dient de consument dit per omgaande aan Ropa para ti  te melden. Dit kan de consument doen door een email te sturen naar Ropaparatifashion@hotmail.com

 

9.2 De garantie vervalt wanneer de consument zonder overleg zelf getracht heeft het gebrek te herstellen en/of de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd.

9.3 Ropa para ti streeft ernaar om de klacht van de consument zo spoedig mogelijk en in overleg met de consument op te lossen. In alle gevallen dienen de instructies voor het retourneren, zoals de consument die ontvangt bij het aanmelden van de klacht, exact te worden gevolgd.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 Iedere aansprakelijkheid van Ropa parati, van personeel en producten van Ropa para ti voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Evenmin is Ropa para ti aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

10.2 Ropa para ti aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Ropa para ti.

10.3 Iedere aansprakelijkheid van Ropa para ti jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Ropa para ti verschuldigd is.

10.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de consument en Ropa para ti, dan wel tussen Ropa para ti en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de consument en Ropa para ti, is Ropa para ti niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of door grove schuld van Ropa para ti.

 

 

 

Artikel 11. Overmacht

12.1 Ropa para ti heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een consument op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Ropa para ti gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

12.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Ropa para ti kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede tussen Ropa para ti en de consument waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

Vragen, klachten en opmerkingen

Mocht u na het lezen van deze voorwaarden vragen en/of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, dan verzoeken wij u vriendelijk schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact met ons op te nemen.

 

Ropa para ti

Julius Röntgenlaan 20

 

6952 CT Dieren

Nederland

 

Tel +31 (0)313 214047

E-mail: Ropaparatifashion@hotmail.com

Web www.ropaparati.nl

                                                                                                

 

Vacature

                                   Verkoopmedewerker m/v

                                          15 uur per week

                                                      (vaste dagen)

Wij zoeken:

  • Vanaf 16 jaar
  • Een vriendelijke uitstraling
  • Passie voor mode en/of bloemen
  • Collegiaal
  • Flexibiliteit
  • Openstaan voor nieuwe uitdagingen

 

Wij bieden:

  • Een leuk team
  • 15 uur per week
  • Werken  op dinsdagmiddag, woensdag (hele dag) en donderdagmiddag
  • Na een proefperiode vast contract

 

Lijkt het jou leuk om bij ons te komen werken, stuur dan jouw cv op naar ropaparatifashion@hotmail.com of loop gerust even binnen voor meer informatie.

 

Ropa Para Ti                                                   Dreamboutique4ever

Julius Röntgenstraat 20                                  Julius Röntgenstraat 16

© 2021 - 2022 Ropaparati | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel